top of page

Privatumo politika

Paskutinio peržiūros data: 2023-06-22

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias teises užtikriname ir pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas UAB „Turimeda“ (toliau – mes arba Bendrovė), juridinio asmens adresas Medeinos g. 11, Akademija, LT- 53348, Kauno r.

1.3. Šioje privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kt.

1.4. Privatumo politika taikoma, kai Jūs lankotės interneto svetainėje www.turimeda.com (toliau – Svetainė), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, susisiekiate su mumis telefonu ar el. komunikacijos kanalais, apsilankote pas mus. Ši Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Jei naudojatės Svetaine, tai reiškia, kad perskaitėte ir sutinkate su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais ir tvarka. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika arba jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Svetaine.

1.5. Ši Privatumo politika gali būti keičiama, todėl prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Svetainėje ir susipažinti su naujausia joje skelbiama Privatumo politikos versija.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus šiais būdais:

2.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums;

2.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Svetaine, kai susisiekiate su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus pas mus;

2.1.3. Kai mes juos gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pvz., kai informaciją pateikia Jūsų darbdaviai, kai gauname duomenis iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų).

2.2. Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami pasiūlyti bei parduoti savo produktus, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus, taip pat siekdami įgyvendinti mūsų ar trečiųjų šalių teisėtus interesus, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.

2.3. Pateikdami mums Asmens duomenis, Jūs esate atsakingi už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo darbuotojus ir pan.) Jūs esate atsakingi už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo mūsų teiraujasi dėl jo Asmens duomenų gavimo), identifikuosime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Sutarčių su veiklos partneriais sudarymas

Partnerio fizinio asmens ar juridinio asmens dalyvio, atstovo, kitų sutartyje nurodytų fizinių asmenų vardas, pavardė, pareigos, asmens kodas (tik jei tai yra būtina), adresas (tik jei tai yra būtina), telefono numeris, el. pašto adresas

Duomenys saugomi

sutarties galiojimo laikotarpiu ir 5 metus po sutarties pabaigos

Duomenų tvarkymas būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti (BDAR 6 str. 1 d. b papunktis)

Tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimas ir rinkos tyrimų vykdymas

Vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, padalinio, kuriame klientas dirba, pavadinimas, domėjimosi sritis, gimimo data (metai, mėnuo ir diena, jei klientas nori būti pasveikintas gimimo dienos proga), sąveika el. paštu (informacija apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kada ir kiek kartų buvo perskaitytas / atidarytas, ar buvo persiųstas, kokia operacinė sistema ir el. pašto serveris (jo vieta) buvo naudotas)

Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo gavimo dienos

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a papunktis)

Svetainės valdymas ir administravimas  www.turimeda.com 

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefonas (kontaktinė forma svetainėje), IP adresas, slapukų renkama informacija

Kontaktų formoje pateikti duomenys saugomi 1 metus nuo susisiekimo dienos. IP adresas saugomas 14 dienų. Slapukų saugojimo terminai nustatyti Privatumo politikos 7 skyriuje

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a punktas)

Finansinių operacijų vykdymas ir buhalterinė apskaitos tvarkymas, skolų valdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, kontaktinis telefono numeris, sąskaitos numeris, mokėjimo įstaiga, transakcijos suma, data, laikas, valiuta, pavedimo suma, mokėjimų istorija, duomenys apie įsiskolinimą

Duomenys saugomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais finansines operacijas ir apskaitą. Duomenys, kuriems netaikomi aukščiau minėti teisės aktai, saugomi visą sutarties galiojimo laiką ir 10 metų po sutarties pabaigos 

Sutarties su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b papunktis). Siekiama įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 dalies 1 d. c punktas)

Jūs turite teisę nesutikti arba bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytais tikslais, kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

2.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Interneto svetaine, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

2.6. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą informaciją. Tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, parduodant mūsų produkciją) turime turėti tikslią, naujausią informaciją apie Jus, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

2.7. Mes turime paskyras tam tikruose socialiniuose tinkluose (LinkedIn), kuriose talpiname informaciją apie savo įmonę ir veiklą. Paskyros naudotojams taikoma socialinio tinklo, kuriame yra mūsų paskyra, privatumo politika ir taisyklės. Ši Privatumo politika, kai lankotės mūsų paskyrose, Jūsų paskyroms ir jose esančiai informacijai yra taikoma tiek, kiek numatyta šioje Privatumo politikoje ir kiek ji logiškai apima Jūsų atliekamus veiksmus.

2.8. Kai kuriais atvejais mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome kaip duomenų tvarkytojai. Tokiu būdu tvarkydami Asmens duomenis, mes elgiamės pagal duomenų valdytojo nurodymus. Tokiu atveju visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą Jums suteiks Jūsų Asmens duomenų valdytojas.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik tuos Asmens duomenis, kurių reikia norint pasiekti tikslus, dėl kurių jie renkami. Mes nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję su mūsų veikla. 

3.2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis:

3.2.1. Mes laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, įskaitant BDAR, reikalavimų;

3.2.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.2.3. Jūsų Asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkome Duomenų su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus įstatymų leidžiamą apimtį;

3.2.4. Imsimės visų pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisyti, papildyti, sustabdytas jų tvarkymas arba sunaikinti;

3.2.5. Juos saugome tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai būtina tiems tikslams, kuriais Asmens duomenys tvarkomi;

3.2.6. Asmens duomenų neteikiame trečiosioms šalims ir neviešiname, išskyrus Privatumo politikoje ar galiojančiuose teisės aktuose nurodytus atvejus;

3.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi taip, kad atitinkamomis techninėmis ar organizacinėmis priemonėmis būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo, neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti:

4.1.1. Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

4.1.2. Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedančioms siūlyti ar parduoti mūsų produkciją, vykdyti veiklą, pavyzdžiui platintojams, auditoriams, konsultantams, draudimo bendrovėms ir kt.;

4.1.3. Valstybės ir vietos įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos, teismai, kiti asmenys, vykdantys įstatymų pavestas funkcijas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;

4.1.4. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverių paslaugos, svetainių administravimo įmonės ir kt.). Reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai Asmens duomenis saugotų, tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai, kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;

4.1.5. Esant poreikiui, įmonėms, kurios ketina pirkti ar pirktų mūsų verslą;

4.1.6. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perduodami reikalavimai dėl kliento skolos, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

4.2. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų bus perduodami tik tokiomis sąlygomis:

4.2.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, kurie užtikrina mūsų paslaugų teikimą Jums;

4.2.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal teisės aktų reikalavimus;

4.2.3. Europos Sąjungos Komisija apsisprendė dėl šalies, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. užtikrinamas tinkamo saugumo lygis;

4.2.4. Jūs davėte sutikimą perduoti Jūsų Asmens duomenis už Europos Ekonominės erdvės ribų.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises, susijusias su Jūsų Asmens duomenimis:

5.1.1. Sužinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

5.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi (teisė susipažinti);

5.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);

5.1.4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

5.1.5. Reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą dėl vienos iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

5.1.6. Teisė perduoti duomenis (teisė perduoti). Šia teise bus naudojamasi tik tuo atveju, jei yra jos įgyvendinimo pagrindas ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perduodant reikiamus Asmens duomenis nekiltų kitų asmenų duomenų saugumo pažeidimo rizika;

5.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai tvarkome Asmens duomenis remdamiesi savo teisėtu interesu arba teisėtu trečiosios šalies interesu, įskaitant profiliavimą. Jei nesutiksite, mes galėsime toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra svarbesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

5.1.8. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi gavus sutikimą, įskaitant kai tokie duomenys tvarkomi arba ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą*, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara.

* Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti atliekamas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Asmens duomenis automatizuotu būdu, įskaitant profiliavimą, arba tam prieštarauti.

5.2. Jei nenorite, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, tokio tvarkymo galite atsisakyti paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su naujienomis arba išsiųsdami el. laišką adresu info@turimeda.com arba paskambinę telefonu +370 37 280701.

5.3. Mes galime atsisakyti aukščiau išvardintų Jūsų teisių, išskyrus atsisakymą tvarkyti Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai BDAR nuostatos leidžia atmesti Jūsų prašymą arba kai įstatymų numatytais atvejais būtina užtikrinti nusikalstamų veikų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą bei mūsų teisių ir laisvių apsaugą.

5.4. Kai Jūsų Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, tokį sutikimą galite bet kada atšaukti. Mes nedelsdami, per protingą laikotarpį, nutrauksime Jūsų Asmens duomenų tvarkymą. Sutikimo atšaukimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar suteikti Jums informaciją apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl jei norite, kad atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

5.5. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: pristatydami tiesiogiai adresu: Medeinos g. 11, Akademija, LT- 53348 Kauno r., el. paštu: info@turimeda.com. Pateikdami tokį prašymą, siekdami geriau suprasti Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti Jūsų užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri padės mums patvirtinti Jūsų tapatybę. Pateikę prašymą elektroniniu paštu, priklausomai nuo jo turinio, galime paprašyti atvykti pas mus arba pateikti prašymą raštu.

5.6. Gavę Jūsų prašymą ar nurodymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsakysime ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos ir atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Jei reikia, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į užklausų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju apie tokį pratęsimą informuosime per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo.

5.7. Jei Asmens duomenys bus ištrinti Jūsų prašymu, išsaugosime tik tos informacijos kopijas, kurios yra būtinos mūsų ir kitų teisėtų interesų apsaugai, valstybės ar vietos valdžios institucijų įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti, trikdžiams nustatyti ar laikytis sudarytų susitarimų. 

6. KOKIOS INSTITUCIJOS GALI PRIIMTI JŪSŲ SKUNDĄ?

6.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų vykdomo Asmens duomenų tvarkymo, prašome jį pateikti mums raštu, pateikdami kuo daugiau informacijos, šios Privatumo politikos pabaigoje nurodytais kontaktiniais duomenimis. Bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti iškilusias problemas.

6.2. Jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos pagal BDAR, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos interneto svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Visus ginčus siekiame išspręsti operatyviai ir taikiai, todėl kviečiame pirmiausia susisiekti su mumis.

7. KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

7.1. Mūsų Svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, saugomos svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima jus atskirti nuo kitų Svetainės lankytojų. Slapukų renkama informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

7.2. Informacijos srautų analizei, pasitikėjimo skatinimui ir saugumui naudojame slapukus.

7.3. Galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus.

Jei nesutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje būtų saugomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite atsisakyti slapukų savo mobiliajame įrenginyje, turite vadovautis įrenginio gamintojo instrukcijomis. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti jūsų naršymą internete, apriboti tam tikrų svetainių funkcionalumą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite AllAboutCookies.org arba  www.google.com/privacy_ads.html .

7.4. Mes naudojame slapukus šiose kategorijose:

7.4.1. Privalomi slapukai: slapukai yra būtini, kad sistema veiktų.

7.4.2. Funkciniai slapukai: slapukai, skirti analizuoti apsilankymą svetainėje, įsiminti vartotojo nuostatas ir pritaikyti jas svetainei, kad galėtume užtikrinti patobulintą funkcionalumą.

7.4.3. Trečiųjų šalių slapukai: šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys.

7.5. Mūsų Svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

_ga

Norėdami atskirti vartotoją

Jis registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti

2 metai

_gat

Norėdami atskirti vartotoją

Jis registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti

24 valandos

_gid

Norėdami pagreitinti užklausų dažnumą

Analitinis duomenų apdorojimas

​1 minutė

 Has_js

​Funkcinis slapukas

Nurodoma, ar palaikoma java sistema

​Iki sesijos pabaigos

collect

Statistikos slapukas

​Šis slapukas naudojamas duomenims apie lankytojo įrenginį ir elgesį siųsti į Google Analytics. Jis seka lankytoją įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose

Iki sesijos pabaigos

8. IŠORINĖS SVETAINĖS

8.1. Svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines, pvz., mūsų partnerių svetaines arba svetaines, kuriose reklamuojami mūsų produktai. Sekdami tokiomis nuorodomis į bet kurią iš svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar šiose svetainėse renkamų asmens duomenų. Prieš pateikdami asmeninę informaciją šiose svetainėse arba naudodami bet kokias paslaugas, peržiūrėkite šią politiką.

9. SUSISIEKITE SU MUMIS

9.1. Kilus klausimams dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, prašome kreiptis: paštu Medeinos g. 11, Akademija, LT- 53348 Kauno r., telefonu: +370 37 280701, el.paštu: info@turimeda.com.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Pasiliekame teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pasikeitimus informuosime, paskelbdami atnaujintą Privatumo politiką Svetainėje arba kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalios nuo Privatumo politikoje nurodytos atnaujinimo datos, nebent būtų nurodyta kita įsigaliojimo data.

10.2. Jei pakeitę Privatumo politikos sąlygas ir toliau naudojatės Svetaine, laikoma, kad sutinkate su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

10.3. Ginčai dėl šios Privatumo politikos įgyvendinimo sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepasiekiama, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page